Email Facebook
Vilkår for McDonald’s onlinetjenester (Danmark)

Disse vilkår er senest opdateret den [03. april 2017]

1.Indledning

Disse vilkår (”Vilkår”) gælder, når du installerer, tilgår eller bruger websites, apps eller andre digitale medier (under ét "Onlinetjenester") udbudt af McDonald’s Danmark ApS ("McDonald's). Under pkt. 10 fremgår de enkelte Onlinetjenesters specialvilkår.

Med din accept af disse Vilkår bekræfter du også, at du har læst og accepteret McDonald’s persondatapolitik , som udgør en integreret del af denne aftale. Persondatapolitikken beskriver bl.a., hvordan McDonald’s indsamler, anvender og deler oplysninger.

Hvis du endnu ikke er fyldt 16 år, skal du gennemgå disse Vilkår med din forælder eller værge, før du må bruge Onlinetjenesterne. Din forældre eller værge skal ligeledes acceptere Vilkårene på dine vegne, før du kan få lov til at bruge Onlinetjenesterne. Se mere i Vilkårenes pkt. 3 om børn.

2.Misbrug og ansvar

2.1 Dit ansvar

Misbruger du Onlinetjenesterne, eller medvirker du hertil, kan McDonald's rejse erstatningskrav mod dig.

Du er selv ansvarlig for, at din kommunikation, aktiviteter og brug af Onlinetjenesterne lever op til gældende lovgivning og ikke krænker andres rettigheder. Din brug af Onlinetjenesterne er på eget ansvar. McDonald's indestår ikke for, at Onlinetjenesterne er egnede til eller tilgængelige for brug uden for Danmark. Hvis du bruger Onlinetjenesterne uden for Danmark, er du selv ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning.

Du må ikke foretage nogen handling, som kan skade eller forringe Onlinetjenesterne eller en server eller et netværk, som understøtter Onlinetjenesterne. Du må ikke bruge nogen uautoriseret teknologi eller automatiseret system til at tilgå Onlinetjenesterne eller trække indhold ud af disse, herunder men uden begrænsning til edderkopper, robotter, screen scrapers eller offline læsere. Du må endvidere ikke beskadige, overbelaste, forringe eller skaffe dig uautoriseret adgang til Onlinetjenesterne, McDonald's netværk eller nogen med Onlinetjenesterne forbundet brugerkonto.

2.2 Indhold leveret af tredjemand

Onlinetjenesterne indeholder muligvis links til eller muliggør anvendelse af websites, downloads, indhold, sociale netværk eller andre digitale tjenester, som tilhører og/eller udbydes af tredjemand. Sådant indhold skal ikke anses for at udgøre en godkendelse, anbefaling eller garanti fra McDonald’s side. McDonald’s er ikke ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden eller pålideligheden af informationer fra tredjemand eller for de produkter eller tjenesteydelser, som tredjemand udbyder eller sælger.

McDonald’s er ikke ansvarlig for aftaler, transaktioner eller andre arrangementer, som indgås mellem dig og tredjemand. Brug af tredjemands sites vil være omfattet af disse sites egne vilkår, herunder deres egen privatlivspolitik.

2.3 McDonald’s ansvar

Onlinetjenesterne stilles til rådighed af McDonald's, som de er og forefindes, og uden garantier af nogen art.

McDonald’s er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller skade, herunder tab af fortjeneste, omsætning eller data, der er forårsaget af Onlinetjenesterne eller din brug heraf fx hvis du mister din smartphone, eller du eller andre misbruger Onlinetjenesterne. McDonald’s er herudover ikke ansvarlig for McDonald’s manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til disse Vilkår, hvis den manglende opfyldelse skyldes eller har forbindelse med en begivenhed, som ligger uden for McDonald’s kontrol. Bliver der rejst krav mod McDonald’s pga. dine aktiviteter mv., skal du friholde McDonald’s for alle krav.

2.4 McDonald’s adgang til at lukke Onlinetjenesterne

McDonald’s forbeholder sig ret til at nægte adgang til Onlinetjenesterne uden forudgående varsel og efter eget skøn, herunder i tilfælde af misbrug. Ved klager eller mistanke om ulovligheder, uregelmæssigheder eller misbrug af Onlinetjenesterne kan McDonald’s - uanset om det angår dit eller andres misbrug af Onlinetjenesterne - suspendere eller lukke Onlinetjenesterne ned uden varsel (inkl. dine eventuelle rettigheder), ligesom McDonald’s altid kan opsige din adgang til Onlinetjenesterne og kræve, at du sletter dem.

3. Børn og unge

Børn og unge under 16 år må ikke indgå aftaler på eller vedrørende de specifikke Onlineservices uden deres forældre eller værges tilmelding eller samtykke. Det skal således være forældre eller værger, der tilmelder børn McDonald’s klubber som fx FamilieTid.

Hvis en forælder eller værge ikke accepterer disse Vilkår, skal barnet eller den unge under 16 år øjeblikkeligt ophøre med at bruge Onlinetjenesterne og bede McDonald's lukke en eventuel onlinetjenestekonto, som barnet eller den unge måtte have oprettet. Kontoen kan slettes ved at sende en mail til info@dk.mcd.com med angivelse af e-mailadressen på den konto, som ønskes slettet.

4. Produkterne i onlinetjenesterne

Onlinetjenesterne kan indeholde beskrivelse af produkter, som ikke tilbydes på din lokale McDonald’s. Alle produkter tilbydes derfor med forbehold for rådighed ("så længe lager haves").  De billeder af produkter og indpakning, der vises i Onlinetjenesterne, er kun eksempler, og det faktiske produkt og/eller indpakningen, du får i restauranten, kan adskille sig fra billederne.  Sådanne forskelle kan skyldes din enheds visning af farver eller andre omstændigheder, som f.eks. forskelle i anvendte ingredienser, leverandører, regionale forskelle og skiftende årstider.

5. Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder og varemærkerettigheder i eller til Onlinetjenesterne tilhører McDonald's, McDonald’s licensgivere eller en af McDonald’s samarbejdspartnere. Onlinetjenesterne kan ligeledes indeholde forretningsnavne og varemærker tilhørende tredjemand. Du opnår ingen rettigheder til immaterielle rettigheder tilknyttet Onlinetjenesterne.

McDonald’s tildeler dig ved brug af Onlinetjenesterne en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, genkaldelig licens til brug af Onlinetjenesterne til personligt brug (men ikke kommercielle formål).

5.1 Brugerbidrag

I nogle Onlinetjenester kan du blandt andet indsende kommentarer, bemærkninger, forslag, idéer, grafik, fotos, spørgsmål, klager, bidrag til konkurrencer eller øvrige oplysninger, som opslås eller kommunikeres til McDonald's. Disse oplysninger bliver behandlet som ikke-fortrolige og ikke-ophavsretligt beskyttet. Du anerkender og accepterer, at du ved at indsende oplysninger til McDonald's gennem Onlinetjenesterne giver McDonald's en tidsubegrænset, uigenkaldelig, global, ikke-eksklusiv, royalty-fri, overdragelig licens til blandt andet at bruge, reproducere, distribuere, underlicensere, modificere, oversætte, udarbejde afledte værker af, overføre, offentliggøre og udsende oplysningerne til et hvilket som helst formål, herunder i kommercielt øjemed, uden samtykke fra og kompensation til dig eller nogen anden person.

Du indestår for, at du har rettighederne til det materiale, som du indsender til Onlinetjenesterne. Det er dit ansvar at sørge for, at det, du sender til Onlinetjenesterne, ikke indeholder oplysninger eller billeder, som kan gøre det muligt for andre at identificere personer eller deres private oplysninger eller ejendom, særligt deres rigtige navn eller adresse.

Du er ansvarlig for, at du ikke uploader materiale på Onlinetjenesterne, som er upassende, eller som reklamerer for noget. Herudover må du ikke udgive dig for at være en anden person eller virksomhed. Du må ikke mobbe, forfølge, skade eller på anden måde chikanere andre brugere af Onlinetjenesterne.

6. Vilkårsændring og opdateringer

McDonald's kan til enhver tid (med eller uden varsel) opdatere eller ændre Onlinetjenesterne (eller din adgang til dem), herunder ved at pushe opdateringer til (eller fjerne funktionaliteter eller adgang fra) enhver McDonald’s Onlinetjeneste, du måtte have installeret på din enhed.

McDonald's kan ligeledes frit og til enhver tid opdatere disse Vilkår. Du bør tjekke disse Vilkår med løbende mellemrum, så du altid er bekendt med det seneste indhold. Hvis du ikke accepterer de ændrede vilkår, skal du øjeblikkeligt ophøre med at bruge Onlinetjenesterne og bede McDonald's lukke en eventuel onlinetjenestekonto, du måtte have oprettet. For at lukke din konto, gå til http://www.mcdonalds.dk/dk/Kontakt_os.html eller send os en e-mail på info@dk.mcd.com.

De enkelte bestemmelser i disse Vilkår er indbyrdes uafhængige. Hvis én vilkår kendes ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende vilkår, som således fortsat vil være fuldt ud gældende.

7. Overdragelse

McDonald's har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Vilkår til en anden organisation eller enhed, uden at dette påvirker dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Vilkårene. Du må derimod ikke overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse Vilkår til andre, medmindre McDonald's giver skriftlig tilladelse hertil.

8. Lovvalg og værneting

Disse Vilkår er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal afgøres ved de danske domstole.

9. Kontakt

McDonald's driver og kontrollerer Onlinetjenesterne, men er ikke ansvarlig for driften af størstedelen af restauranterne. De fleste restauranter ejes og drives af uafhængige franchisetagere eller datterselskaber.  Dermed er hver restaurant selv ansvarlig for overholdelse af gældende love og regler. Liste over restauranter kan ses her: http://www.mcdonalds.dk/dk/Kontakt_os/Restaurant.html

Du er velkommen til at kontakte McDonald’s på:

McDonald’s Danmark ApS

Falkoner Allé 20

2000 Frederiksberg

Tlf. 33 26 60 00

E-mail: info@dk.mcd.com

Har du spørgsmål eller bemærkninger til Onlinetjenesterne, kan du også benytte siden: http://www.mcdonalds.dk/dk/Kontakt_os.html

10.  De enkelte Onlinetjenester

10.1 McDonald’s Danmark app

McDonald's Danmark app'en udbydes af McDonald's.

Download og brug af app'en koster ikke noget bortset fra almindelig datatakst. Du kan downloade app'en via Android Market eller Apple App Store. Du skal være mindst 16 år for at bruge app’en. Formålet med app’en er blandt andet at give vores loyale brugere gode tilbud. Ved brug af app'en accepterer du de til enhver tid gældende vilkår, som altid er tilgængelig i app’en og på vores hjemmeside http://www.mcdonalds.dk/dk/vilkaar.html

10.1.1 Hvilke smartphones kan downloade app'en?

App'en kan bruges til iOS 9.0 og senere modeller samt Android 4.2 og senere modeller.

10.1.2 Brug af McDonalds app'en?

App'en er McDonald's talerør til dig. Når app'en og din GPS-funktion er aktiveret, viser app'en McDonald's restauranter i nærheden af dig. Du kan også føje restauranter til din favoritliste, så de er nemme at finde igen. For hver restaurant får du information om afstand, åbningstider, kontaktinformation og om restauranten har McDrive, legeplads og arrangerer fødselsdage. Du har også mulighed for at se menukort, tilbud og kampagner med app'en.

App'en har en nærings- og allergiguide under ”Vores mad”. Guiden fortæller om vores produkters næringsindhold, og du kan se, hvilke allergener vores produkter indeholder.

McDonald’s fralægger sig i videst muligt omfang ansvar for nøjagtigheden af værdier udarbejdet af McDonald’s leverandører og værdier fra andre eksterne kilder. Oversigten opdateres løbende for at afspejle de nuværende produkter og kan derfor variere fra andre materialer fx trygsager. Alle oplysninger er korrekte ved offentliggørelse, men kan ændres uden varsel.

10.1.2.1 Digitale rabatkuponer

I perioder tilbyder McDonald's digitale rabatkuponer, der kan benyttes til et eller flere af vores produkter ved fremvisning i restauranten. Digitale rabatkuponer er kun tilgængelige og kan kun benyttes, hvis du er logget ind i app'en og har oprettet en brugerprofil (McD-ID – læs mere under ”oprettelse af McD-ID”).

Du må kun bruge rabatkuponen via din egen smartphone, og du må ikke låne den til andre, for at de kan gøre brug af rabatkuponen. De nærmere vilkår for rabatkuponerne fremgår direkte af rabatkuponen.

Når du er i McDonald's restauranten, skal du vise kuponen på din smartphone til en McDonald's ekspedient, som indløser kuponen. Indløsningen er alene gyldig, når en McDonald’s ekspedient indløser kuponen. Du må derfor ikke selv godkende indløsning af din rabatkupon.

Digitale rabatkuponer kan bruges i alle McDonald's restauranter i Danmark i den periode, der fremgår af den specifikke kupon.

10.2 McDonald’s Happy Studio app

McDonald's Happy Studio app udbydes af McDonald’s Europe Limited. Download og brug af app'en koster ikke noget bortset fra almindelig datatakst. Du kan som forældre downloade app'en via Android Market eller Apple App Store. Ved brug af Happy Studio accepterer du de til enhver tid gældende vilkår, som altid er tilgængelige i app’en og på webstedet www http://www.happystudio.com/dk/da.

10.2.1 Hvilke smartphones kan downloade Happy Studio app'en?

Happy Studio app kan bruges til iOS 8.0 og senere modeller samt Android 2.4.1 og senere modeller.

10.2.2 Brug af Happy Studio app’en?

Happy Studio er kun beregnet til at blive brugt til underholdning. Happy Studio app'en indeholder kreative aktiviteter og spil herunder rollespil. Happy Studio app’en opdateres jævnligt med nye spil og figurer. Det er ikke muligt at foretage køb eller deltage i konkurrencer i Happy Studio app’en.

Det er muligt at bruge Happy Studio app’en uden internet.

10.2.2.1 Børn

Generelt henvises der til disse Vilkårs pkt. 3.

Når Happy Studio app'en er installeret på en mobil enhed eller tablet, er en forældres eller værges tilladelse ikke påkrævet for at spille. Både iTunes og Google Play har børnesikring og adgangskode for at gøre det muligt for en forældre at forhindre et barn i at downloade Happy Studio.

10.2.2.2 Bidrag

Generelt henvises der til disse Vilkårs pkt. 5.1.

 

 

McDonald's Persondatapolitik - Danmark

McDonald's Persondatapolitik - Danmark

Sidst opdateret: 31. marts 2017

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi – McDonald's Danmark ApS – indsamler, bruger, beskytter og deler vores kunders persondata. Ved "kunder" forstås de, der besøger vores restauranter, bruger vores websites og mobil-apps eller i øvrigt har nogen interaktion med os.

Mange af vores restauranter ejes og drives af franchisetagere, som er selvstændige erhvervsdrivende. Denne persondatapolitik er ikke gældende for vores franchisetagere eller for websites eller mobil-apps, som de står for. Vi henviser til disse franchisetageres egne persondatapolitikker for oplysninger om, hvordan de behandler kundeoplysninger.

1. Oplysninger, som vi indsamler

Vi kan indsamle persondata om dig, når du besøger vores restauranter, bruger vores websites eller mobil-apps (under ét “Onlinetjenester”) eller i øvrigt har nogen interaktion med os. De oplysninger, vi indsamler, kan opdeles i tre grupper: (a) oplysninger, som du selv giver os; (b) oplysninger, som vi indsamler ved hjælp af automatiserede metoder, og (c) oplysninger, som vi indsamler fra andre kilder.

Vi kan kombinere oplysninger, som du giver os, med oplysninger, som vi indsamler ved hjælp af automatiserede metoder, og med oplysninger, som vi modtager fra andre kilder.

Vi indsamler oplysninger, som du giver os

Du kan have givet os blandt andet følgende oplysninger:

 • personoplysninger, såsom navn, post- og mailadresse, telefonnummer, fødselsdato og øvrige kontaktoplysninger, når du tilmelder dig Onlinetjenesterne, logger ind på Wi-Fi, deltager i en af vores konkurrencer eller kontakter os pr. telefon eller gennem Onlinetjenesterne;
 • transaktionsoplysninger, herunder oplysninger om produkter, du køber, priser, betalingsmåde og betalingsoplysninger;
 • kontooplysninger, såsom det brugernavn eller password (eller andet, der identificerer dig), du bruger til at tilgå Onlinetjenesterne eller til at købe eller bruge vores produkter og tjenester;
 • profiloplysninger, herunder hvilke produkter og tjenester, som du synes om, eller hvilke tidspunkter du foretrækker at besøge os på; og
 •  øvrige personlige oplysninger, som du måtte vælge at give os, når du interagerer med os.

Vi har også automatiseret indsamling af oplysninger

Vi kan også anvende automatiseret teknologi til at indsamle oplysninger fra dit computersystem eller din mobilenhed, når du besøger vores restauranter, bruger Onlinetjenesterne eller forskellige teknologier i restauranterne. Automatiset teknologi kan omfatte cookies, lokalt delte objekter og web-beacons.

Vi kan indsamle oplysninger om:

 • din IP-adresse;
 • din computers eller mobile enheds operativsystem og browsertype;
 • typen af din mobilenhed og indstillingerne af den;
 • UDID (unique device identifier) eller MEID (mobile equipment identifier) for din mobilenhed;
 • serienumre på enheder og komponenter;
 • reklameidentifikatorer (IDFA, IFA eller lignende) eller lignende identifikatorer;
 • henvisende website (side, hvorfra du kom ind på vores site) eller applikation;
 • onlineaktivitet på andre websites, applikationer eller sociale medier;
 • din kommunikation til eller om os på sociale medier; og
 • aktivitet i relation til måden du bruger Onlinetjenesterne, f.eks. hvilke sider du besøger på vores sites eller i vores mobil-apps.

Onlinetjenesterne og teknologier i restauranterne kan indsamle oplysninger om din mobilenheds eller computers nøjagtige lokation ved brug af geolokalisering og teknologier som f.eks. GPS, Wi-Fi, Bluetooth eller afstand til sendemast. På de fleste mobilenheder og computersystemer kan du i indstillingerne for enheden eller web-browseren tilbagekalde din tilladelse til, at vi må indsamle disse oplysninger. Hvis du har nogen spørgsmål til, hvordan du forhindrer os i at indsamle oplysninger om din nøjagtige lokation, anbefaler vi, at du kontakter tjenesteudbyderen for din mobilenhed, producenten af enheden eller udbyderen af din web-browser. Onlinetjenesterne og teknologier i restauranterne fungerer muligvis ikke korrekt uden oplysninger om din lokation. Hvis du gerne vil have, at vi sletter indsamlede oplysninger, som kan bruges til at identificere din lokation, kontakt os da venligst på nedenstående adresse, telefonnummer eller mailadresse. Der kan [dog] være oplysninger, som vi efter loven har pligt til at opbevare.

Vi modtager oplysninger fra andre kilder

Vi kan indsamle oplysninger om dig fra andre selskaber og organisationer. Vi kan også indsamle offentligt tilgængelige oplysninger. Det kan f.eks. være, når du interagerer med os via sociale medier.

2.     Sådan bruger vi indsamlede oplysninger

De oplysninger, vi indsamler, kan vi bl.a. anvende til at:

 

 • udføre ting, du beder os om, udføre bestillingerog behandle betalinger for vores produkter og tjenester;
 • fortælle dig om vores produkter og tjenester, konkurrencer, tilbud, kampagner eller særlige begivenheder, som vi mener kan være af interesse for dig (hvis du giver os tilladelse hertil);
 • fortælle dig om vores forretningspartneres produkter og tjenester (hvis du giver os tilladelse hertil);
 •  kommunikere med dig om dine bestillinger, dine køb eller konti hos os, eller om dine anmodninger, spørgsmål og kommentarer;
 • give dig en mere personaliseret oplevelse i vores restauranter og Onlinetjenesterne,
 • drive vores virksomhed, herunder udvikle nye produkter og tjenester, foretage forbrugerundersøgelser og vurdere effekten af vores salgs-, markedsførings- og reklameaktiviteter;
 • vedligeholde, administrere og forbedre vores produkter, tilbud, kampagner, Onlinetjenesterne og anden teknologi;
 • beskytte os mod, opdage og forhindre svig og anden form for kriminalitet, krav og andre forpligtelser; og til at
 • overholde gældende lov.

Vi bruger muligvis også de indsamlede oplysninger om dig på andre måder, som du i så fald blive orienteret om, når oplysningerne indsamles, eller som du efterfølgende vil blive bedt om at give tilladelse til.

3. Sådan deler vi indsamlede oplysninger

Vi sælger ikke persondata om dig og deler dem heller ikke på anden måde end som beskrevet i denne persondatapolitik.

Vi kan dele dine oplysninger inden for McDonald's-Familien. Ved McDonald's-Familien forstås McDonald’s Corporation, vores tilknyttede virksomheder, datterselskaber og franchisetagere. Medlemmer af McDonald’s-Familien, som modtager sådanne oplysninger fra os, må ikke bruge eller dele oplysningerne ud over som anført i denne persondatapolitik.

Vi kan dele dine oplysninger med tredjemænd, som leverer ydelser til os, herunder udfører bestillinger, leverer databehandlings- eller andre IT-relaterede ydelser, administrerer kampagner, konkurrencer og lodtrækninger, udfører research- og analysearbejde, og personaliserer kundeoplevelsen for McDonald’s kunder. Ingen af disse tredjemænd må anvende oplysningerne eller dele dem til noget andet formål end at levere ydelser på vores vegne.

Det er ikke udelukket, at vi af strategiske eller andre forretningsmæssige årsager træffer beslutning om at sælge eller overdrage hele eller en del af vores forretning. Som led i et sådant salg eller en sådan overdragelse vil vi muligvis videregive indsamlede oplysninger, herunder kundeoplysninger, til parter involveret i salget eller overdragelsen.

Det vil også kunne forekomme, at vi deler oplysninger, som ikke identificerer dig direkte. Det kan f.eks. være anonyme, sammenlagte statistiske oplysninger om din brug af vores onlinetjenester. Eller det kan være, at vi sammenlægger oplysninger om dig med oplysninger om andre kunder og deler disse oplysninger på en måde, så de ikke er direkte henførbare til nogen specifik kunde.

Vi har ret til at bruge og dele oplysninger som nødvendigt for overholdelse af enhver lov, bekendtgørelse eller lignende, eller for imødekommelse af nogen retsanmodning, for beskyttelse af Onlinetjenesterne og teknologier i restauranterne, for fremsættelse af eller forsvar mod sagsanlæg eller -krav, for beskyttelse af vores organisations, vores medarbejderes eller vores franchisetageres interesser eller sikkerhed, eller medlemmer af offentlighedens interesser eller sikkerhed, eller til brug for undersøgelsen af svig eller anden kriminalitet eller overtrædelse af vores politikker.

4. Databeskyttelse i forhold til børn

Vi forstår vigtigheden af at beskytte dine personoplysninger, når du bruger Onlinetjenesterne. Vi tager især beskyttelsen af børns personoplysninger meget alvorligt, når de besøger eller bruger Onlinetjenesterne. Dette afsnit 4 (databeskyttelse i forhold til børn) har til formål at give svar på spørgsmål om, hvordan vi bruger personoplysninger indsamlet om børn under 16, som bruger Onlinetjenesterne.

A.     Hvilke personoplysninger indsamler I?

Der er mange forskellige features på vores sider, f.eks. spil og malebøger, som hverken børn eller deres forældre skal afgive personoplysninger for, at barnet kan bruge. Nogle gange indsamler vi dog visse former for personoplysninger om børn, f.eks. i forbindelse med en aktivitet eller når barnet bliver tilmeldt McDonald’s klubber såsom FamilieTid. I så fald kan vi indsamle oplysninger om børns mailadresse, postadresse, telefonnummer og fødselsdato, hvis en forælder har afgivet disse oplysninger.

Vi indsamler ikke personoplysninger fra børn under 16 uden tilladelse fra forælder eller værge. Hvis en sådan tilladelse er påkrævet, indsamler vi din mailadresse med det formål at forklare dig, hvordan vi bruger oplysningerne, og få din tilladelse til at indsamle oplysningerne om barnet.

B.     Hvordan bruger I indsamlede personoplysninger?

Vi kan bruge oplysningerne til at fremsende en fødselsdagsvoucher en gang årligt til barnet. Desuden kan vi bruge kontaktoplysninger til at svare på anmodninger fra barnet eller til at fortælle barnet, hvorvidt barnet har vundet en konkurrence eller lodtrækning, som barnet har deltaget i. Vi vil i så fald anvende din mailadresse til at give dig oplysninger om vores brug af barnets personoplysninger eller få din tilladelse.

C.    Hvordan deler I personoplysninger?

Vi kan dele personoplysninger om børn med andre, hvis det med rimelighed kan siges at være nødvendigt, i følgende tilfælde:

 • For at beskytte sikkerheden eller integriteten af Onlinetjenesterne.
 • For at træffe forholdsregler mod at ifalde ansvar eller hæftelse.
 • Hvis vi ved lov er forpligtet til, eller af statslige myndigheder anmodes om, at videregive oplysninger.
 • Hvis vi mener, at videregivelsen er nødvendig eller formålstjenstlig for at undgå fysisk skade eller økonomisk tab.
 • Ved mistanke om eller konstatering af en strafbar handling.

Vi kan også videregive personoplysninger om børn til tredjemænd, som leverer ydelser til os. Det kan være ydelser i form af hosting af vores sites, tekniske ydelser, efterkomme anmodninger eller administrere konkurrencer eller lodtrækninger. Sådanne tredjemænd må ikke videregive personoplysninger, de modtager fra os, medmindre videregivelsen er nødvendig for, at de kan levere den aftalte ydelse til os.

D.    Henvendelser fra forældre om databeskyttelse i forhold til børn

Du kan bede om at se de personoplysninger, vi har indsamlet fra dit barn, og som ikke er blevet slettet, og du kan også bede os slette personoplysninger, som ikke er slettet allerede. Du kan også nægte os tilladelse til videre indsamling af personoplysninger fra dit barn, selv hvis du tidligere har givet samtykke dertil. Hvis du ønsker dette, kontakt os da venligst pr. telefon, mail eller brev (se kontaktoplysninger nedenfor).

E.     Hvem skal jeg henvende mig til vedrørende databeskyttelse i forhold til børn?

Vi anbefaler, at forældre holder øje med deres børns online-aktiviteter. Har du spørgsmål om vores databeskyttelse i forhold til børn, kontakt os da venligst på nedenstående adresse/mailadresse.

5.     Dine valgmuligheder

Hvis du har givet samtykke til at modtage markedsføringsmeddelelser fra os, kan du fravælge dem igen ved at følge anvisningerne i de markedsføringsmeddelelser, vi sender til dig. Normalt kan du også finde dine overordnede kommunikationspræferencer og vejledning i, hvordan du takker nej til at modtage kommunikation, i profil-sektionen af Onlinetjenesterne, du bruger. Det er også muligt, at du kan ændre dine kommunikationspræferencer via indstillingerne på din enhed. Du kan også tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os på nedenstående adresse, telefonnummer eller mailadresse. Selv om du har takket nej til at modtage markedsføringsmeddelelser fra os, vil du stadig modtage meddelelser vedrørende dine transaktioner, eventuelle konti du har hos os eller konkurrencer eller lodtrækninger, du har deltaget i. Hvis du har fravalgt én form for meddelelser, betyder det ikke, at du har fravalgt andre former. For eksempel, hvis du har takket nej til at modtage e-mails med markedsføringsindhold, kan du godt stadigvæk modtage SMS'er med markedsføringsindhold, hvis du har sagt ja til at modtage SMS'er. Og hvis du modtager beskeder fra en McDonald's-franchisetager, kan du kun fravælge at modtage disse ved direkte henvendelse til den pågældende.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand til brug for direkte markedsføring fra dem, medmindre du giver os tilladelse til det. Når vi sender dig meddelelse herom, og du giver samtykke, deler vi dine personoplysninger på den måde, du har givet tilladelse til.

 

Vi opbevarer dine oplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt til de formål, der er beskrevet i denne persondatapolitik, og som foreskrevet i vores dataopbevaringspolitik (medmindre loven kræver opbevaring i længere tid).

Du har kontrollen over de personoplysninger, du giver os gennem Onlinetjenesterne. Ønsker du på noget tidspunkt at rette i de oplysninger, vi har om dig, kontakt os da venligst på nedenstående adresse, telefonnummer eller mailadresse.

6.     Links til andre websites og sociale medier

Onlinetjenesterne kan indeholde links til websites, som drives af tredjemand. Hvis du følger et sådant link, anbefales du at læse det pågældende websites persondatapolitik, vilkår og betingelser samt øvrige politikker. Vi er ikke ansvarlige for nogen tredjemands politikker og praksis. Eventuelle oplysninger, du måtte give til sådanne tredjemand, vil blive behandlet i overensstemmelse med deres persondatapolitik, vilkår og betingelser samt øvrige politikker.

Der kan også være udbydere af andre apps, tools, widgets og plug-ins på Onlinetjenesterne, som f.eks. Facebook “Synes godt om”-knapper, og disse vil muligvis også anvende automatiserede metoder til indsamling af oplysninger om, hvordan du anvender disse features. Disse organisationer kan anvende dine oplysninger i overensstemmelse med deres egne politikker.

7.      Datasikkerhed

Vi ønsker at tage alle nødvendige forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger. Vores tekniske, administrative og fysiske procedurer er designet til at sørge for, at der ikke sker hændelig, uretmæssig eller uautoriseret tab, tilgang, videregivelse, brug, ændring eller ødelæggelse af personlige oplysninger. Vi gør alt, hvad vi kan, for at beskytte vores informationssystemer, men ingen website, mobilapplikation eller computersystem, og ingen transmission af data over internettet eller noget andet offentligt netværk kan garanteres at være 100% sikker.

8.     Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt til de formål, der er beskrevet i denne persondatapolitik, og som foreskrevet i McDonald's dataopbevaringspolitik, medmindre loven kræver eller tillader opbevaring i længere tid.

9.     Dataoverførsler til udlandet

McDonald’s er en global organisation med forretningsprocesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer på tværs af landegrænser. Vi kan derfor dele oplysninger om dig med andre inden for McDonald's-Familien og overføre oplysningerne til andre lande i verden, hvor vi har aktiviteter, herunder uden for EØS. Sådanne overførsler alene ske i forbindelse med de formål, der er anført i denne persondatapolitik, og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

10.   Ændringer i persondatapolitikken

Denne persondatapolitik træder i kraft på den øverst i politikken anførte dato. Vi kan til enhver tid opdatere denne persondatapolitik. Hvis det sker, vil vi offentliggøre den ændrede version her og ændre datoen for “Sidst opdateret” (datoen, den er gældende fra) øverst i politikken. Du anbefales at tjekke med jævne mellemrum, om der er kommet en ny og ændret version.

11.   Sådan kontakter du os

Ønsker du at kontakte os angående denne persondatapolitik, får du her vores kontaktinfo:

McDonald’s Danmark ApS

Falkoner Alle 20

2000 Frederiksberg

Tlf. 33 26 60 00

Email: info@dk.mcd.com

Cookie Policy

Cookies er små filer, der gemmes på din computers harddisk, smartphone eller andet it-udstyr. De gør det muligt at genkende din computer/IP-adresse og samle information om, hvilke sider og funktioner du besøger. Cookies sikrer desuden at tjenester og services fungerer optimalt på hjemmesiden.

McDonalds.dk bruger cookies til at generere statistik og analyser over brugen af vores hjemmeside, til målrettet markedsføring og til at huske dit brugerlogin og password. Vi bruger Google Analytics, Google Tag Manager og WebTrends til at hjælpe os med at indhente oplysninger til brug for statistik og analyser samt Adform og Semasio til at måle og målrette vores markedsføring.

Du accepterer vores brug af cookies, når du bevæger dig videre på vores website. Ønsker du ikke at acceptere vores brug af cookies, bør du forlade vores website eller justere indstillingerne i din browser, se nedenfor.

Du kan til enhver tid vælge om du vil acceptere eller afvise cookies, fx. kan du nøjes med at tillade cookies fra specifikke hjemmesider. Indstillingerne justeres i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være funktioner eller services du ikke kan bruge, hvis du ikke tillader cookies.

Se følgende links for at få vejledning til at slette cookies fra din browser:
http://support.google.com/accounts/topic/2373959?hl=da&ref_topic=2373957